PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SANAYİ DEMİR SAC PROFİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PERSONEL-ADAY PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği
07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz Pişirgen Makine İmalat Sanayi Demir Sac Profil Ticaret Limited Şirketi (Bundan
böyle kısaca “PİŞİRGEN” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için
gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, PİŞİRGEN’in Kanun kapsamında Personeline (Stajyerleri de
kapsamaktadır.) /Aday Personeline (Aday Stajyerleri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda PİŞİRGEN tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. Ayrıca
Çalışan Aydınlatma Metnine www.pisirgen.com internet adresinden ulaşılabilir.

B. İşlenen Kişisel Veriler
Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Verileri: Ad-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, medeni durumu, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti, imza bilgisi, SGK numarası, anne adı,
baba adı, T.C. kimlik kartı bilgileri (seri no, cüzdan no, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş
nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, kimlik kartı seri no) nüfus cüzdanı sureti.

İletişim verileri: Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

Lokasyon Bilgisi: Bulunduğu yerin konum bilgileri.

Eğitim verileri: Öğrenim durumu, mezun olduğu okullar, mezuniyet yılları, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma
hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş.

Finansal Veriler: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri,
banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, BES bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.
Sağlık Verisi: Özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, solunum testi, detaylı kan ve idrar
testi, kan grubu, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni
bilgileri

Özlük Verileri: Özgeçmiş bilgileri, sağlık raporları, performans ve değerlendirme raporları, aktivite bilgileri, CV, aldığı kurslar, disiplin
soruşturması, aile bireylerinin bilgileri, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası;
yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası; eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, askerlik durumu, eğitim durumu, sakatlık durumu,
tanımı ve yüzdesi, dini, dernek veya vakıf üyelikleri; pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri,
sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli
sandığı giriş tarihi,

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Engelli durumu, tanımı ve yüzdesi,sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek
hastalığı kayıtları, hamilelik durumu, işe giriş muayene formu, akciğer grafisi, işitme testi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eskiyeni) içerisinde yer alan bilgiler, ehliyet belgesi içerisinde yer alan bilgiler, eski hükümlü olma durumu, sabıka kaydı, askerlik durumu, dernek
veya vakıf üyelikleri.
Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.
Mesleki deneyim verisi: Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş-emeklilik,
sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem
tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu,
müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi, aktivite bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar,
meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, mesleki yeterlilik belgeleri.

İzin Verisi: İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış ve dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinli olduğu günler, izinde
bulunacağı adres/telefon

Diğer: Askerlik durumu, askerlik tecili, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri, ehliyet sureti, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, stajyer
durumu, işyerine giriş ve çıkışlarda personel takip sistemi kayıtları.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle
işlenebilir.

1. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, aranan pozisyona uygun olup
olmadığının tespiti, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirilmesi
• İşe alım sürecini tamamlanması, işe giriş bildirimlerinin yapılması,
• Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin
yapılması,
• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
• Çalışanlara maaş hesabı açılması, maaş ödemelerinin yapılması, prim ödenmesi
• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

2. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
• Personel özlük dosyasının oluşturulması,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol ve jandarma bildirimi ile teşvik ve yasal
yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, zorunlu bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi ve takibi,
• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit
edilmesi,
• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine
uyulması,
• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi.

3. Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
• İşyeri güvenliğinin sağlanması,
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Acil durumların varlığı halinde çalışanın kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi,
• Gerektiğinde acil tıbbi müdahalelerin yapılması,
• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi

4. Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
• Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının
anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi,
5. Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
• Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması,
• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
• Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle
kaybetmediğinin teyit edilmesi,
• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
• Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,
• Gmail'e çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
• Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi,
• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının tespitinin ve kontrolünün sağlanması,
• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan
çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanların eğitim ve performans değerlendirmelerinin yapılması ve ücret politikaları
belirlenmesi,
• Kalite kontrolün sağlanması,
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
• Memnuniyet anketi analizi yapılması,
• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve
fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri
Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin
ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;
• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Zirve Yazılım muhasebe programında işlenmektedir.
Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.
• Sağlık verileriniz, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimi ile paylaşılabilmektedir.
• Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgileri aktarılabilmektedir.
• İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarılabilmektedir.
• Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla paylaşılabilmektedir.
• Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle paylaşılabilmektedir.
• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle,
hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.
• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm
ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.
• Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla paylaşılabilmektedir.
• Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile paylaşılabilmektedir
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla
paylaşılabilmektedir.
• Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun
sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç
olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel
verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin
başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten
sonra kişisel verileriniz PİŞİRGEN tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki
yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin
işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

F. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
PİŞİRGEN, şirket Personel /Aday Personellerin verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan
yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.
Personelin/Aday Personelin kişisel verileri;
• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
• Adayların PİŞİRGEN’ e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden PİŞİRGEN adına işletilen hesaplar kanalı ile,
• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil benzer
iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
• Referans kişiler aracılığı ile,
• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile,
• PİŞİRGEN tarafından yapılan araştırmalar ile
Toplanmaktadır.
Bu bilgiler, PİŞİRGEN’ in daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam
ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif
şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum
sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenecektir.

KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Sayfa 4 / 4
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması.

KVKK 6. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel
veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara
uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile
bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz,
teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, araç takip ve lokasyon
verileri, işe giriş-çıkış bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin
bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep
edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri
beklenmektedir. PİŞİRGEN, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

G. Veri Sahibinin Hakları
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla
birlikte yazılı talebinizi OSB 1. CAD. NO:25 SİLİFKE/MERSİN adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya
pisirgen@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından PİŞİRGEN’e daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe
yapılmalıdır.
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks
numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin
açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası
adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi
ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SANAYİ DEMİR SAC PROFİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis No: 0730005520600019
İletişim linki: https://www.pisirgen.com
Adres: OSB. 1. CAD. NO:25 SİLİFKE/MERSİN

TOP